Ubezpieczenie obowiązkowe Rolnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie obejmuje rolnika i osoby pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby, które pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC rolnika pokryje np.:
✔ Szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych,
będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
✔ Wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
✔ Wyrządzone czynem niedozwolonym.


Oblicz składkę
Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego


Do ubezpieczenia budynków rolniczych są zobowiązani wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym.


Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Korzyści dla Rolnika

✔ Ochrona Rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

✔ Spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC i budynków
przez rolnika indywidualnego.


✔ Możliwość ubezpieczenia: maszyn i urządzeń, środków obrotowych
(zboża, pasze), zwierząt a także mienia od kradzieży z włamaniem,
rabunku i dewastacji.

✔ Dodatkowe zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne i inne.Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!