Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży

Ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenie NNW jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych
takich jak:

żłobki
przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne i inne
placówki wychowawcze i szkoły wyższe

Oblicz składkę
Zakres ubezpieczenia

Świadczenie pokryje:
Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie trwałego uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie szpitalne
Świadczenie progresywne
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
Świadczenie z tytułu śmierci rodziców lub opiekunów prawnych ubezpieczonego
Poważnego zachorowania lub operacji chirurgicznej ubezpieczonego
Śmierci ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej
Kosztów pogrzebu ubezpieczonego
Pogryzienia przez zwierzęta
Ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela, wychowawcy.


Znajdź najlepszą ofertę ubezpieczenia
Ubezpieczenie grupowe może być zawarte w dwóch formach

Forma imienna pozwala na ubezpieczenie każdej osoby, zgodnie z imienną listą dołączoną do umowy ubezpieczenia. Ubezpieczeniem nie muszą być objęci wszyscy

Forma bezimienna pozwala na objęcie ochroną wszystkich dzieci, bez konieczności poświęcania czasu na formalności w przypadku ich dużej rotacji. Warunek: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 100% osób w danej grupie.
Wypełnij formularz
skontaktujemy się z Tobą!